Algemene voorwaarden - MCA Mijnheer, Coaching en Advies

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Algemene voorwaarden

Contact

Algemene voorwaarden voor opdrachten van dienstverlening (januari 2017)
Klik hier om de overeenkomst als pdf te downloaden.

0 Partijen

Opdrachtnemer: B. Mijnheer (MCA)
Opdrachtgever: De partij die genoemd is in de overeenkomst van dienstverlening

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor opdrachten van dienstverlening tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger. Opdrachtnemer en Opdrachtgever contracteren uitsluitend op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. De arbeidsrelatie is dus géén arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW en is géén fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk géén zeggenschap over de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Deze is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren.

2 Grondslag offertes

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt en zijn één maand geldig. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet van de offerte en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle informatie die Opdrachtnemer nodig heeft.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever adviseren om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen hiervan geschiedt uitsluitend met toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid van uitgevoerde werkzaamheden door derden uit.

5 Tarieven en kosten van de opdracht van dienstverlening

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. De genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief BTW. Als werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit te wijten is aan Opdrachtnemer en zonder dat sprake is van overmacht bij Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs van die werkzaamheden volledig te betalen, evenals alle kosten die ontstaan zijn doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd.

6 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten of beëindigen. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

7 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.

8 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan daarom voorafgaand slechts een indicatie afgeven over de verwachte (door)looptijd voor het uitvoeren van de opdracht. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient Opdrachtgever, Opdrachtnemer hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

11 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder begrepen directe en/of indirecte schade. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu